Sections

Frontpage
News in Oriya
Archives
Air/Train Timings
Festival Dates
Horoscope
About Us
Advertise
Classified
Contact Us

Aehi khabarkagaz

 


 

Dharitri ra apurba loka priyata pachharae aneka karan rahichhi.1.Moa mata rae eha odisha ra sabuthu nirapekhya sambada patra.2.Aehi sambada patra ra sambad paribesana shayli ekanta niara o prachhada prasanga atyanta akarsania.3.Aehi sambada patra ra prati bibhaga ku swatantra o ruchishila kara jaie bibhagi karana anusare paribesana karajaei thae.4.Aehi sambad patra ra sampadakiya stamba atyanta samaya upajogi.5."Aehi Bharatare" o Prafula kara nka stamba atyanta hrudayphparsi.6.Aehi sambad patra ra editing atyanta uchakotira. Name: Deepak Gochhayat EmailID: dgrahool@gmail.com Tel No.: 8010202284 Fax No.: Blank IP Address: 117.197.58.250

previous

next