Sections

Frontpage
News in Oriya
Archives
Air/Train Timings
Festival Dates
Horoscope
About Us
Advertise
Classified
Contact Us

chapai bey ki

 


Dear Editor Sir, Namaskar.Dharitri eka unnata dainika khabara kagaja. eha pratek ti odiya ka pain garba ro bisaya. Maro eka anuradha achi, gota 23.11.2010 rey manyabara krushi mantri dr. rout deithiba behana bill 2010 uparey mantabya ro poro barti pada khepa, odisa sarkar kan nei chanti? taha manyabar mantrin ku pachari kahabara kagaja rey chapai bey ki. Dhanyabad Apanakara Mayurbhanj Paramparik Krushak Sangthan Secretay
Budhiram Singh
kukudakhumpi
Mayurbhanj

previous

next